ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όροι χρήσης

1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «syndromes.parapolitika.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα επί της οδού Κανάρη, αρ. 1, στον Δήμο Πειραιά, μέσω του οποίου διατίθενται προϊόντα και υπηρεσίες της ανωτέρω εταιρείας ή/και της εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Κανάρη, αρ. 1, στον Δήμο Πειραιά. Οι Εταιρείες μέσω του «syndromes.parapolitika.gr» προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, η δε εκ μέρους του δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

1.2. Η έκδοση, διάθεση, πώληση, διανομή κ.τ.λ. της πωλούμενης από την ανωτέρω ιστοσελίδα συνδρομής της εφημερίδας «Παραπολιτικά» γίνεται από την εκδότρια αυτής εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Κανάρη, αρ. 1, στον Δήμο Πειραιά.

1.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να ανανεώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site καιτων υπηρεσιών ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ΑΠΟΔΟΧΗ των όρων και προϋποθέσεων, άνευ υποχρέωσης των εταιρειών για προηγούμενη ειδική ενημέρωσή του περί των τυχόν μεταβολών.

1.4. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή/και την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρείες δεν ευθύνονται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του «syndromes.parapolitika.gr» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους υπηρεσίας.

  1. Οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

2.1. «Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα επί της οδού Κανάρη, αρ. 1, στον Δήμο Πειραιά.

2.2. «Εκδότρια Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,, με έδρα επί της οδού Κανάρη, αρ. 1, στον Δήμο Πειραιά.

2.3.«Site»: Ο διαδικτυακός χώρος «syndromes.parapolitika.gr»

2.4. «Χρήστης του site»: Ο επισκέπτης του site που έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί.

2.5. «Συνδρομητής»: Το εγγεγραμμένος μέλος του site, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, ο οποίος καταβάλλει το κατωτέρω αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς το οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

2.6. «Συνδρομή»: Το ποσό το οποίο συμφωνείται να καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για να αποκτήσει πρόσβαση στις Συνδρομητικές υπηρεσίες που επέλεξε. Τα ποσά των συνδρομών ανά έντυπο και πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site και ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

2.7. «Εφημερίδα»: Η εφημερίδα Παραπολιτικά

3.1. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, προϊόντα ή υπηρεσίες δικές της, καθώς και έντυπα της Εκδότριας Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη σχετική άδεια (εφεξής «τα Έντυπα») σε έντυπη μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στα έντυπα ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία, στην Εκδότρια Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις είτε στις εκδοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση των εντύπων τους μέσω του Site. Τα έντυπα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στο Site και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής. Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας μας, παρέχεται στον επισκέπτη της η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς συνδρομής της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παραπολιτικά» και συγκεκριμένα, ετήσιας συνδρομής, εξαμηνιαίας συνδρομής και τριμηνιαίας συνδρομής, με τις εκεί αναφερόμενες χρεώσεις, διανεμόμενη στην περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και περιοχών της επαρχίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα δύνανται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, υπό τον όρο της δημοσίευσης αυτών στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας να επιλέξει το είδος/διάρκεια της συνδρομής, την περιοχή της παράδοσής της και το είδος της έκδοσης (πλήρης-πλούσια ή απλή) και εν συνεχεία, αφού ακολουθήσει την διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού, να προβεί στην καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Η Εταιρεία δύναται στο μέλλον να προσφέρει και σε ψηφιακή μορφή το έντυπό της, ενώ μπορούν να γίνονται και τηλεφωνικές παραγγελίες της εφημερίδας, στον αριθμό 211 10 91 100, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. με 17:00 μ.μ.

3.2. H Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στο Site εντύπων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους και δικαιοπρακτικά ικανούς, ενώ ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους ή/και δικαιοπρακτικά ανίκανους ή περιορισμένα ικανούς βαρύνει αποκλειστικά τους νόμιμους κηδεμόνες αυτών, άνευ οιασδήποτε ευθύνης των Εταιρειών.

3.3. H Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο ανάρτησης και αποστολής κάθε τεύχους-εντύπου στο Site αφού αυτό γίνεται με επιμέλεια του εκδότη εκάστου εντύπου, καθώς και των εταιρειών που αναλαμβάνουν την διανομή του στην δηλωθείσα διεύθυνση του συνδρομητή, ο οποίος και ευθύνεται για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

3.4. H Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, το οποίο και είναι ενδεικτικό, καθώς το τελικώς διανεμόμενο προϊόν (εφημερίδα με ή χωρίς ένθετα) ενδέχεται να διαφέρει. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.5. Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή/και στην Εκδότρια Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

3.6. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν για την πραγματική κατάσταση, το περιεχόμενο ή/και τυχόν ελαττώματα του προϊόντος ή/και του ένθετου που παραλαμβάνει ο συνδρομητής στην δηλωθείσα διεύθυνση, καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση ως προς τούτο. Ωστόσο, ο συνδρομητής δικαιούται να ενημερώσει αυτές σχετικώς, οπότε και αφού επιστρέψει το προϊόν στην έδρα τους, στην ίδια ακριβώς κατάσταση που του παρεδόθη (με το τυχόν ένθετο), μετά την επιστροφή γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από αυτόν και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, οι Εταιρείες δύνανται να πραγματοποιήσουν αντικατάσταση του προϊόντος, άνευ δικαιώματος ακύρωσης της συναλλαγής ή επιστροφής των χρημάτων της αρχικής αγοράς. Ως εκ της φύσεως των προϊόντων, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ο Συνδρομητής για την συνδρομή που έχει προπληρώσει.

4.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Site απαιτείται η εγγραφή του Συνδρομητή σε αυτό με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία ή δημιουργηθεί αμφιβολία επ’αυτού, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Συνδρομητή και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

4.2. Κατά την εγγραφή στο Site o Συνδρομητής ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site ο Συνδρομητής αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών/συνδρομών από το Site.

4.3. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια και το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας και περιγράφεται αναλυτικά στο Site, είναι δε ελεύθερα μεταβλητή υπό τον όρο της σχετικής δημοσιεύσεως στο Site.

4.4. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι είναι ενήλικος και δικαιοπρακτικά ικανός, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή/καθ στα στοιχεία πληρωμής (λ.χ. αριθμός χρεωστικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού κ.τ.λ). Ομοίως, το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο στοιχείο που δηλώνεται από τον Συνδρομητή, λ.χ. διεύθυνση αποστολής, στοιχεία επωνυμίας κτλ.

4.5. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και φυσικές διευθύνσεις αποστολής και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή ενημερωτικά έντυπα εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

4.6. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του Site, η διαγραφή του Συνδρομητή είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Εταιρείας, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στο τέλος της παρούσας.

5.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το Site απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε συνδρομητή και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, ομοίως δε, οι Εταιρείες σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζουν αυτούς και ουδέποτε πρόκειται να αξιώσουν από τον συνδρομητή την αποκάλυψη/γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης.

5.2. Οι Συνδρομητές είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμακαι για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

  1. Ενημερωτικά δελτία – Επικοινωνία: Η αποδοχή των όρων χρήσης του Site και η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του site συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της Εταιρείας και της Εκδότριας Εταιρείας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του.

7.1. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι αγοράζει μέσω του Site με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Site, καθώς και του εντύπου, παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δ) εγγύηση για την ποιότητα ή/και καταλληλότητα των ένθετων προϊόντων. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών,αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

7.2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στο Site. Κάθε χρήση του Site κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

7.3. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Συνδρομητής για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών καιστοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

7.4. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

8.1. Το Site είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και της Εκδότριας Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

8.2. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή πρόσβαση σε έντυπο ενημερωτικό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του πωλούμενου εντύπου, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, τυχόν ένθετων κλπ αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω του Site και των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και είναι υποκείμενη σε δικαιώματα αποζημίωσης. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

8.4. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

8.5. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, του σήματος και διακριτικού γνωρίσματος, των εικόνων, των κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών ή σχεδίων και οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών στοιχείων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς εμπορικό σκοπό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, διάθεση και δημοσίευση των ανωτέρω στοιχείων και των περιεχομένων του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σε οποιοδήποτε είδος συσκευής ή με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την ρητή άδεια και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας. Οι Χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου αποδέχονται την υποχρέωση να σεβαστούν απολύτως τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και οφείλουν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται και οι Χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν την ρητή και έγγραφη πρότερη εξουσιοδότηση της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας.

9.1. Το Site παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ) “ως έχει”, το δε έντυπο θα ανανεώνεται εβδομαδιαίως.

9.2. Η επίσκεψη και κάθε χρήση συνεπάγεται την αποδοχή από όλους τους Συνδρομητές των όρων αυτών καθώς και των ειδικότερων όρων που ισχύουν στο Site.

9.3. Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «Κωδικό Προϊόντος», περιγραφή, κόστος.

9.4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «syndromes.parapolitika.gr», καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργή χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «syndromes.parapolitika.gr» και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και των Συνδρομητών υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η δε Εταιρία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεώτερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στον δικτυακό τόπο «syndromes.parapolitika.gr

9.5. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο Συνδρομητής.

9.6. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.

9.7. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Site τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή αμελώς ή ανάγονται σε ευθύνη συνεργαζόμενων με αυτές φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.8. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από τον Συνδρομητή ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του Site ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή αναγόμενη σε συνεργαζόμενων με αυτές φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.9. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του Site ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

9.10. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της και έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του e-shop.gr. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με την Εταιρεία ή/και την Εκδότρια Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

9.11. Το «syndromes.parapolitika.gr» παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας κατά τον περιγραφόμενο τρόπο στην φόρμα παραγγελίας. Ο συναλλασσόμενος με το «syndromes.parapolitika.gr» Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας ή του τυχόν άλλου διαθέσιμου τρόπου/μεθόδου πληρωμής, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το «syndromes.parapolitika.gr» και η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους. Κατά τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης, είτε τιμολογίου. 

9.12. Μέσω της ιστοσελίδας μας, παρέχεται στον επισκέπτη της η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς συνδρομής της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παραπολιτικά» και συγκεκριμένα, ετήσιας συνδρομής, εξαμηνιαίας συνδρομής και τριμηνιαίας συνδρομής, με τις εκεί αναφερόμενες χρεώσεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα δύνανται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, υπό τον όρο της δημοσίευσης αυτών στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας να επιλέξει το είδος/διάρκεια της συνδρομής, την περιοχή της παράδοσής της και το είδος της έκδοσης (πλήρης ή απλή) και εν συνεχεία, αφού ακολουθήσει την διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού, να προβεί στην καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Στο μέλλον, θα είναι δυνατή και η ψηφιακή διάθεση του εντύπου.

  1. Ανανέωση Συνδρομής: Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία όταν θα λήγει η Συνδρομή δύναται να ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω email για τη λήξη της συνδρομής και τη δυνατότητα ανανέωσης μέσω ενός link.

11.1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Site και για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών, ο Συνδρομητής θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή στις υπηρεσίες του Site και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

11.2. Η Εταιρία έχοντας υπόψη της τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Συνδρομητή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίεςσχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του Συνδρομητή, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

11.3. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των Συνδρομητών που συλλέγει το Site κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του Site. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Συνδρομητών του Site και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας.

11.4. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής των περιεχομένων του Site, στο οποίο προβαίνει με δική τουπρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

11.5. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή δύναται να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα: α) δεδομένα που παρέχει ο χρήστης (υποκείμενο των δεδομένων) μέσω του Ιστότοπου, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν επικοινωνεί με την Εταιρεία ή/και με την Εκδότρια Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας στον Ιστότοπο ή όταν εγγράφεται στο newsletter μας για να λαμβάνει τα τελευταία νέα, β) δεδομένα που προέρχονται από τον υπολογιστή του χρήστη, καταγράφοντας τις επισκέψεις και τη χρήση του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά οι διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses) σας, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης στον Ιστότοπο, το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού συστήματος, η πηγή που παρέπεμψε τον χρήστη στον Ιστότοπο, η διάρκεια της επίσκεψής του, οι σελίδες που τυχόν προέβαλε και εν γένει η πορεία της περιήγησής του στον Ιστότοπο (βλ. κατωτέρω «ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES»), γ) δεδομένα που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία με εμάς είτε απευθείας είτε μέσω του Ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία), δ) δεδομένα που προέρχονται από την συλλογή των «Cookies» σύμφωνα με τα κατωτέρω περιγραφόμενα. Συνεπώς, η κύρια νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ρητή προς αυτήν συναίνεσή σας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου, για τους παρακάτω ρητά αναφερόμενους λόγους: α) Για τη διαχείριση του Ιστότοπου, β) Για την ανταπόκρισή μας σε αιτήματα ή παράπονά σας και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον Ιστότοπο, γ) Για στατιστικούς λόγους ώστε να ερευνούμε πώς χρησιμοποιούνται ο Ιστότοπος μας, να κατανοούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ενημέρωσης στους χρήστες του Ιστοτόπου, δ) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου, ε) Για την ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των δημοσίων αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης ή για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αν αυτό απαιτηθεί, στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας μας και των εργαζομένων μας. Διαθέτετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να απεγγραφείτε από την επικοινωνία μας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση gdpr@parapolitika.gr, καθώς επίσης ωσαύτως μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνούμε με εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή και για οιοδήποτε έτερο λόγο αφορά την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση δε δικαιοπρακτικά ανίκανου ή περιορισμένα δικαιοπρακτικά ικανού προσώπου, αυτή η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τον νόμιμο κηδεμόνα του.

11.6. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σχετικά με τον Ιστότοπο και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχεδιαστές ιστοσελίδων), ή σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο, την εχεμύθεια, και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και να χρησιμοποιούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα (ελαχιστοποίηση) για την υλοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Επιπλέον τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές καθώς και άλλους τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της συμμόρφωσής μας σε δικαστικές αποφάσεις. Τέλος, είναι δυνατόν στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης καταγραφής προσωπικών δεδομένων, τέτοια δεδομένα, (δηλαδή αυτομάτως καταγραφόμενα) δύναται να λαμβάνονται από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιζόμενους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την σχετική δυνατότητα μέσω του περιηγητή (browser) σας.

11.7. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προκειμένου να τηρεί και να επεξεργάζεται σύννομα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και της εν ισχύ σχετικής νομθεσίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων π.χ. καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αιτίας κοινολόγησης/προσπέλασης, μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης-αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει, για άλλους σκοπούς πλην του σκοπού της εκάστοτε επεξεργασίας, καθώς επίσης επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό αυτό, η οποία πάντοτε λαμβάνει χώρα σύννομα και σύμφωνα με το πνεύμα και τους όρους του Γενικού Κανονισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία τηρούνται νόμιμα καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας (π.χ. λόγω απεγγραφής σας), τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

11.8. Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε, με την αποστολή σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@parapolitika.gr αναφορικά με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι τα εξής: α) Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για τηνάσκηση των δικαιωμάτων σας: έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικάσας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy), β) Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από την Εταιρεία ή/και την Εκδότρια Εταιρεία επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, και εάν ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς, κατόπιν αιτήματός σας, γ) Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβώνδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, δ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): μπορείτε να ζητήσετεδιαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σεπερίπτωση που συντρέχουν οι αναφερόμενες στον Γενικό Κανονισμόπεριστάσεις, ε) Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό περιπτώσεις, στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε απευθείας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανή μορφότυπο ή/και ναδιαβιβάζετε αυτά σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ζ) Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμεπριλαμβανομένης της κατάρτισης «προφίλ», η) Δικαίωμα ανάκλησης: μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας γιαεπεξεργασία των δεδομένων σας, οποιαδήποτε στιγμή (για δεδομένα που η συλλογή και επεξεργασία τους γίνεται με βάση την συγκατάθεση). Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση, θ) Δικαίωμα καταγγελίας: μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία, εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία τωνπροσωπικών δεδομένων σας, στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα,Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr). Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία, διευκρίνιση, ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στο gdpr@parapolitika.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, οπότε και θα ενημερωθείτε για την πορεία αυτού. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, εκτός και αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Περαιτέρω, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία θα σας ενημερώσει το ταχύτερο δυνατόν για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

12.1. Στον παρόντα ιστότοπο γίνεται χρήση Cookies. Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας στον υπολογιστή κάθε Συνδρομητή με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία στην Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία των δεδομένων του φυλλομετρητή τουΣυνδρομητή (“browser”).

12.2. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή άλλη συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Συνδρομητή. Με τα cookies δενμπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Συνδρομητή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

12.3. Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό του Συνδρομητή μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό του. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό του, όταν ανοίξει εκ νέου τον πλοηγό (browser), ούτως ώστε η πλοήγησή να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον Συνδρομητή.

12.4. Η Εταιρία μέσω του Site έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους Συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Site. Σημειώνεται ότι: α) Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, β) Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας, γ) Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος. Σε οιαδήποτε περίπτωση που οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π., οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας ή/και της Εκδότριας Εταιρείας και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία θα παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

12.5. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies» ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). (i) Tο «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον Ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται μεν στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, όμως δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, καθώς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους, για να προβληθούν διαφημίσεις, να γίνει ανάλυση και να εξαχθούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, για να εξασφαλίσουμε υψηλές επιδόσεις κατά τη λειτουργία του ιστοτόπου μας (πχ σωστή, συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία). Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα, είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός. Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies: α) cookies «περιήγησης» τα οποία είναι παροδικά cookies που παραμένουν στοφάκελο των cookies στον browser για όσο χρόνο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος μετον Ιστότοπο και β) τα «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser πουχρησιμοποιεί ο χρήστης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (εξαρτάται από τηδιάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie).Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση τουχρήστη στον Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικέςπληροφορίες. Αυτές οι συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνταιγια σκοπούς εσωτερικής χρήσης μόνο από την Εταιρεία ή/και την Εκδότρια Εταιρεία και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για νααποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του χρήστη για διάφορους σκοπούς,ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο χρήστηςπαράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες κωδικών), για τον καθορισμό των περιοχώντου Ιστοτόπου που βρίσκουν οι χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί ναπεριλαμβάνουν επίσης τον τύπο του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί οχρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, τοπληροφοριακό σύστημα του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά μετις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σειστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τηχρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχήτης χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης τωνσυγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για τηναναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. (ii) Ως προς την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP), ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP, κάθε φορά που αυτός έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή Χρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη( οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεται κάποιος Χρήστης). Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία, ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούν την ΙΡ διεύθυνσή του Χρήστη ή και τις web log πληροφορίες, αποκλειστικά και μόνο για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το πώς γίνεται χρήση του Ιστοτόπου, σε ποιες περιοχές υπάρχει συχνότερη επίσκεψη (δείκτης δημοφιλίας) και γενικά για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο Χρήστη.

12.6. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies, όταν και όποτε το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, μέσω ενός banner, ενός αναδυόμενου παραθύρου ή μιας ειδοποίησης push), όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies, σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να εισάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα.

12.7. Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ή/και άλλων εταιριών του Ομίλου Παραπολιτικών ή και τρίτων επιχειρήσεων, καθώς και προβολή άλλου υλικού, με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ορθότητα, καταλληλότητα, ακρίβεια κ.ο.κ των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών, αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

12.8. Η παρούσα Πολιτική και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτήν Όροι Χρήσης, Όροι Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Πολιτική Cookies, ενδέχεται να τροποποιούνται, οποτεδήποτε η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο, οπότε και οι χρήστες (τα υποκείμενα των δεδομένων) θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο, ούτως ώστε να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και νέες/επιπρόσθετες πληροφορίες, καθώς η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης κάθε Χρήστη ξεχωριστά για τις ως άνω αλλαγές και για δικαιώματά του.

13.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείταιαπό το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας, της Εκδότριας Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρωναυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

13.2. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό καιοποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

13.3.Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι (i) οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συνδρομητή, (ii) οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες, (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, (iv) η ποιότητα, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδρομητή, (v) δεν εγγυάται για την έγκαιρη και προσήκουσα αποστολή του εντύπου, καθόσον αποκλειστικά υπεύθυνες προς τούτο είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες με την ή/και με τη Εκδότρια Εταιρεία, ο δε Συνδρομητής απαλλάσσει εκ των προτέρων τις ανωτέρω εταιρείες από κάθε σχετική ευθύνη.

14.1. Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου (εφεξής οι «Χρήστες») αυτού. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τoν N. 2472/1997, Ν.3471/2006 καθώς και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και εν γένει επεξεργάζεται τα συλλεγόμενα στον παρόντα ιστότοπο προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η δημιουργία, διαχείριση, συντήρηση και εξέλιξη του ιστοτόπου, έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία ή/και την Εκδότρια Εταιρεία ιδίοις πόροις και συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως στις διατάξεις και αρχές που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ και η εκάστοτε ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. Με την πλοήγησή σας στον παρόντα Ιστότοπο, αναγνωρίζετε και δηλώνετε ότι αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους όρους που διέπουν τη χρήση αυτού (βλ. κατωτέρω υπό 1) ενώ η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») εξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία για εσάς και πώς διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από την επίσκεψή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Πολιτική περιλαμβάνει μία περιγραφή των δικαιωμάτων σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και αναφέρει τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με την ως άνω χρήση.

14.2. Ο Χρήστης του παρόντος Ιστοτόπου ρητώς και ανέκκλητα αποδέχεται τους κατωτέρω Όρους Παροχής Υπηρεσιών, πλήρως, και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσεως του Ιστοτόπου από το Χρήστη κατόπιν της ανακοίνωσης των ως άνω τροποποιήσεων, συνεπάγεται την από μέρους του πλήρη αποδοχή αυτών.

14.3. Οι πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Oι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η δε Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών, μολαταύτα ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια και προέλευση αυτών, γεγονός το οποίο ο χρήστης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται κατά τη χρήση του Ιστοτόπου.

14.4. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στον ιστότοπο, και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών, μη έχουσας ουδεμία ευθύνη έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

14.5. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία δύναται να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω συνδέσμων (links), μη έχουσας ουδεμία ευθύνη για τις πληροφορίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εν λόγω ιστοσελίδων.

14.6. Η μη εφαρμογή από την Εταιρεία ή/και την Εκδότρια Εταιρεία οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων του παρόντος.

14.7. Η Εταιρεία ή/και η Εκδότρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και ακεραιότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

  1. 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδιο Δικαστήριο: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας, της Εκδότριας Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
  2. 16. Στοιχεία Επικοινωνίας: Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ακτή Μιαούλη και Ιάσονος 2, ΤΚ 18537, Πειραιάς, Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111091100, E-mail: gdpr@parapolitika.gr, B) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ): Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr, Γ) Τηλεφωνικές παραγγελίες της εφημερίδας, στον αριθμό 211 10 91 100, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. με 17:00 μ.μ.